Tczew 7- 8.10.2017

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Organizatorem Konferencji „ Z sercem i rozsądkiem– rodzicielstwo bliskości”, zwanej dalej „Konferencją” jest Klub Mamy i Maluszka oraz ManiaChustowania- doradca chustowy Anna Naczke, zwani dalej Organizatorem.

§2
Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która wysłała zgłoszenie chęci uczestnictwa w Konferencji drogą mailową i otrzymała potwierdzenie.

§3

W zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Konferencji powinny znajdować się takie informacje jak imię i nazwisko uczestnika, tytuł wykładu, z którego uczestnik chce skorzystać oraz wiek dziecka.

§4
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników

 

II. MIEJSCE I CZAS KONFERENCJI

§1
Miejsce konferencji: Fabryka Sztuk, Tczew, ul. 30 Stycznia 4.

§2
Czas Konferencji: 7-8 października 2017 roku.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

§1
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie Zgłoszenia drogą mailową na adres konferencjatczew2017@onet.pl w terminie do 30 września 2017 r. oraz otrzymanie potwierdzenia od Organizatora.

 §2

Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

 §3

Uczestniczki chcące wziąć udział w zajęciach fitness zobowiązane są do podpisania przed zajęciami oświadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach (załącznik nr 1, znajdujący się poniżej regulaminu). Zajęcia fitness przygotowanesą dla kobiet w II trymestrze ciąży. Uczestniczki biorące udział w zajęciach fitness zobowiązane są do przebrania się w strój  i buty sportowe.

§4

Fizjoterapeuta przeprowadzi konsultacje indywidualne pierwszych 4 dzieci do 6 m-ca życia, zgłoszonych przez rodziców.

 

IV. ZASADY KONFERENCJI

§1
Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§2
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca organizacji Konferencji z przyczyn wyższych.

§3

Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych i nie zapewnia transportu na i z Konferencji, noclegu i wyżywienia Uczestnika w związku z Konferencją.

§4
Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby towarzyszące zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.

§5
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

§6

Orgaizator nie odpowiada za bezpieczeństwo i nie zapewnia opieki dla dzieci w czasie trwania Konferencji. Udział dzieci w zajęciach dla nich przeznaczonych powinien zostać wcześniej zgłoszony zgodnie z ust III, §1.

§7
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Konferencji.

§8
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§9
Zasady uczestnictwa dzieci w Konferencji.
Pomimo tego, że Konferencja przeznaczona jest dla osób dorosłych, jesteśmy otwarte na udział w niej opiekunów razem z dziećmi.

 

· Warunkiem przebywania dzieci na sali jest zachowanie niezakłóconych warunków do wysłuchania paneli i wykładów oraz udziału w dyskusji uczestników Konferencji.

· Ze względu na poszanowanie komfortu dzieci oraz uczestników konferencji prosimy, żeby dzieci płaczące oraz niespokojne ukoić poza główną salą, a dzieci starsze odprowadzić na zajęcia do kącika dla dzieci.

· Kącik zabaw nie stanowi punktu opieki zbiorowej na czas trwania Konferencji.

· Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci przebywających w kąciku zabaw.

· W trakcie zajęć dzieci powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

· Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką.

· Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w kąciku zabaw.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §1

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika w Konferencji spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.

§2
Zgłoszenie się na Konferencję przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

§3

Każdy Uczestnik Konferencji może wziąć udział w losowaniu, w którym nagrodą jest sesja zdjęciowa. Warunkiem jest zgoda obejmująca wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych podczas sesji zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji Migawka Agnieszka Świątkowska.

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie o dobrowolnym udziale w zajęciach fitness prowadzonych przez Katarzynę Bujanowską z okazji Międzynarodowego Tygodnia Bliskości. Tczew 7.10.2017r.

Ja,…………………………………………..,legitymująca się dow. osobistym nr.…………………………………………….., oświadczam, że jestem w pełni świadoma stanu swojego zdrowia. Nie mam żadnych przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W zajęciach fitness prowadzonych przez Katarzynę Bujanowską, biorę udział na własną odpowiedzialność.

 

…………………………….                                                …………………….

 

Miejscowość, data                                                     PodpisDodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl